Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Każdy z nas dokonuje wielu zakupów każdego dnia. Kolejne "grube" zamieniamy na drobne, pieniądze rozchodzą się w szybkim tempie powodując że sami pytamy się siebie gdzie wydajemy nasze pieniądze? Skrupulatne i systematyczne planowanie budżetu pozwoli nam samym poznać lepiej swoje zwyczaje dotyczące wydawania pieniędzy jak również okresowo dokonywać pewnych optymalizacji. Na drodze rezygnacji z mniej dla nas znaczących rzeczy możemy uzyskać znacznie większe możliwości nabywcze w przypadku rzeczy dla nas ważnych.

AKTYWARzeczy o określonej wartości majątkowej posiadane przez określoną osobę.
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNANowoczesny rodzaj bankowości, pozwalający na korzystanie z usług bankowych za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się (internet, telefon, bankomat).
CAŁKOWITY KOSZT KREDYTUWszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które kredytobiorca jest zobowiązany zapłacić za kredyt.
CESJA PRAWPrzekazanie praw wynikających z danej umowy na inną osobę.
CZEKDokument sporządzany na piśmie według określonego wzoru, nakazujący bakowi wypłatę określonej sumy pieniędzy określonej osobie. Czek musi posiadać datę i podpis.
DECYZJA KREDYTOWADecyzja podejmowana przez bank, stwierdzająca czy kredyt może być udzielony czy nie.
DOCHÓD BRUTTODochód przed odjęciem jakichkolwiek składek i podatków.
DOCHÓD NETTODochód pomniejszony o należne składki i podatki.
DOUBEZPIECZENIEUzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy (np. po wypłacie odszkodowania za szkodę).
EGZEKUCJA KOMORNICZADziałania podejmowane przez komornika, zmierzające do przymusowego zaspokojenia roszczeń banku (np. zajęcie wynagrodzenia za pracę).
HIPOTEKADocelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis hipoteki banku do księgi wieczystej nieruchomości. Oznacza to, że bank udzielając kredytu np. na zakup domu lub mieszkania zabezpiecza się, wpisując zobowiązanie klienta wobec banku, czyli hipotekę, do księgi wieczystej nabywanej nieruchomości lub innej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Hipoteka, jako zabezpieczenie rzeczowe, pozostaje związana z nieruchomością, niezależnie od tego, kto jest właścicielem tej nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku kupna zadłużonej nieruchomości, stare zobowiązania przechodzą na nowego właściciela. Hipoteka może być ustanowiona na całej nieruchomości lub tylko na jej części.
W zależności od rodzaju kredytu, jaki zaciągamy, banki mogą wpisać do księgi wieczystej:
hipotekę zwykłą – dla ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności z góry oznaczonej (dotyczy to sytuacji, w której bank zna dokładną i całkowitą kwotę zobowiązania),
hipotekę kaucyjną – dla zabezpieczenia wierzytelności o nieustalonej wysokości (dotyczy to np. kredytów udzielonych w walucie obcej, przeliczanych po kursie waluty).
INSTYTUCJA FINANSOWAPodmiot niebędący bankiem, którego głównym przedmiotem działalności jest oferowanie usług finansowych.
KARTA DEBETOWARodzaj karty płatniczej, którą można dokonywać transakcji do wysokości salda specjalnego rachunku obsługującego kartę.
KARTA KREDYTOWARodzaj karty płatniczej pozwalającej na korzystanie z przyznanego kredytu odnawialnego, który musi być spłacany miesięcznie w pewnej określonej wysokości.
KARTA OBCIĄŻENIOWARodzaj karty płatniczej z odroczonym terminem płatności, która pozwala na korzystanie z przyznanego, odnawialnego limitu wydatków.
KONTOInaczej rachunek bankowy – to jedna z usług prowadzonych przez bank, pozwalająca właścicielowi rachunku na zarządzanie swoimi środkami. Rachunki bieżące, oszczędnościowe, rachunki kart kredytowych, pożyczki i kredyty związane są z prowadzeniem rachunku bankowego.
KREDYTPrzyznanie przez jedną stronę (wierzyciel) drugiej stronie (dłużnik) określonej sumy pieniędzy na określony czas. Dłużnik zobowiązuje się zwrócić pieniądze po upływie określonego czasu wraz z odsetkami i innymi opłatami.
KREDYT HIPOTECZNYKredyt, którego spłata zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości.
KREDYT KONSOLIDACYJNYKredyt, który przyznawany jest na spłatę innych kredytów.
KREDYT KONSUMENCKIKredyt konsumencki to każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. gotówkowy lub mieszkaniowy). Mamy z nim do czynienia również przy zakupach na raty lub z odroczonym terminem płatności. Dotyczy sum do 80 000 złotych (lub ich równowartości w innej walucie). Jest to kontrakt zawarty między konsumentem a przedsiębiorcą (bankiem lub inną instytucją finansową), od którego można odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od zawarcia umowy.
KREDYT REFINANSOWYKredyt zaciągany w celu spłaty innego kredytu hipotecznego. Może wiązać się z możliwością uzyskania dodatkowych środków finansowych i/lub obniżeniem kosztów kredytu.
KREDYT ODNAWIALNYKredyt, w którym każda spłata powoduje możliwość powtórnego wykorzystania kredytu.
KREDYTOBIORCAOsoba pożyczająca pieniądze od kredytodawcy (np. banku).
KREDYTODAWCAKtoś, kto udostępnia środki pieniężne, np. bank.
KSIĘGA WIECZYSTA (KW)Dokument prawny opisujący nieruchomość. Księgi wieczyste prowadzone są przez odpowiednie Wydziały Ksiąg Wieczystych działające w Sądach Rejonowych. Księgę zakłada Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.
Księga wieczysta składa się z 4 działów:
Dział 1.: zawiera informacje dotyczące nieruchomości.
Dział 2.: zawiera wpisy związane z prawem własności i użytkowaniem wieczystym.
Dział 3.: wpisane są tu prawa rzeczowe ograniczone z wyjątkiem hipoteki, które obciążają daną nieruchomość oraz prawa osobiste i roszczenia.
Dział 4.: zawiera hipoteki obciążające nieruchomość.
Przy księgach prowadzi się jeszcze dodatkowo akta księgi wieczystej, w których znajdują się pisma i dokumenty dotyczące danej nieruchomości.
LIMIT KREDYTUMaksymalna wysokość kredytu do wykorzystania.
MINIMALNA WYMAGANA SPŁATAOkreślona w umowie kredytowej część zadłużenia, która musi być regularnie spłacana przez dłużnika.
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJOcena możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę dokonywana przez bank. W czasie oceny brane są pod uwagę zarobki, aktualne zatrudnienie, inne zobowiązania.
ODSETKIZapłata za korzystanie przez pewien okres z pożyczonych pieniędzy.
ODSETKI KARNEOdsetki należne za nieterminową spłatę kredytu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTUMożliwość rozwiązania umowy kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
OKRES BEZODSETKOWY (GRACE PERIOD)Okres, przez który kredytodawca nie nalicza odsetek za korzystanie z kredytu.
OKRES KREDYTOWANIAOkres, na który udzielono kredytu.
OPŁATA ZA OBSŁUGĘ KREDYTOWĄStała opłata pobierana przez bank (z reguły co miesiąc lub co rok) za administrowanie przyznanym kredytem.
OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKUOpłata pobierana przez bank, z reguły co miesiąc, za prowadzenie rachunku bankowego.
OPROCENTOWANIE STAŁEOprocentowanie, które nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Obecnie w Polsce, w przypadku kredytów hipotecznych, można znaleźć oferty ze stałym oprocentowaniem, ale raczej na kilka lat. Nie ma ofert ze stałym oprocentowaniem na bardzo długie okresy – 10, 20 czy 30 lat.
OPROCENTOWANIE ZMIENNEOprocentowanie zmienne oznacza, że w trakcie okresu spłaty kredytu jego oprocentowanie może się zmieniać – rosnąć i/lub spadać.
Oprocentowanie kredytu o zmiennej stopie procentowej składa się z dwóch elementów:
marży banku – stałej przez cały okres kredytowania i znanej dla całego okresu kredytowania. W niektórych promocjach bankowych marża kredytu może być niższa w początkowym okresie spłaty kredytu, a potem, po roku lub kilku latach spłaty, osiąga wyższy poziom. Jednak już w momencie podpisywania umowy powinniśmy wiedzieć, jak marża będzie się kształtowała w całym okresie spłaty. Czasami także zdarza się, że bank gwarantuje klientowi w umowie, że w określonym czasie marża jego kredytu zmniejszy się, ale taki produkt jest jeszcze bardzo rzadki na rynku;
indeksu zmiennego w całym okresie kredytowania, zależnego od sytuacji makroekonomicznej. Indeks oparty jest na wskaźniku WIBOR (3M), LIBOR (3M) lub EURIBOR (3M) w zależności od wybranej waluty kredytu. Zmiana indeksu wpływa na zmianę stopy procentowej kredytu – wzrost indeksu powoduje wzrost stopy procentowej, a spadek indeksu powoduje spadek stopy procentowej kredytu.
PODATEK DOCHODOWYPodatek pobierany przez państwo od osiągniętych w danym roku dochodów.
PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCHPodatek od zysków z działalności finansowej (z lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych itp.).
POLECENIE ZAPŁATYForma zapłaty, polegająca na upoważnieniu wierzyciela do pobrania należnej sumy wprost z rachunku dłużnika.
PORĘCZENIEGwarancja spłaty długu na wypadek jego niespłacenia przez dłużnika – pisemne zobowiązanie osoby trzeciej do terminowej spłaty długu, gdy nie będzie robił tego dłużnik.
POŻYCZKA HIPOTECZNAŚrodki, które możemy uzyskać na sfinansowanie dowolnego celu np.: kształcenie, wyjazd, leczenie. Bank nie musi znać celu na jaki zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu. Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest wpis hipoteki banku do księgi wieczystej nieruchomości.
PROWIZJAOpłata za świadczone usługi, której wysokość pozostaje w związku z wysokością transakcji głównej, np. bank pobiera prowizję jako pewien procent przyznanego kredytu.
PRZEWALUTOWANIE KREDYTUMożliwość zmiany waluty w trakcie trwania umowy kredytowej. Daje ono możliwość wyboru w trakcie trwania umowy takiej waluty, która zapewni najkorzystniejsze w danym okresie warunki.
PRZEWŁASZENIE NA ZABEZPIECZENIECzasowe przeniesienie własności kredytowanego towaru na bank, w celu zabezpieczenia spłaty kredytu. W przypadku nieterminowej spłaty kredytu, bank może więc go przejąć i sprzedać.
RACHUNEK BANKOWYJedna z usług prowadzonych przez bank, pozwalająca właścicielowi rachunku na zarządzanie swoimi środkami. Rachunki bieżące, oszczędnościowe, rachunki kart kredytowych, pożyczki i kredyty związane są z prowadzeniem rachunku bankowego.
RACHUNEK BIEŻĄCYRachunek bankowy pozwalający właścicielowi na bieżące zarządzanie swoimi pieniędzmi.
RATACzęść zobowiązania płatna w oznaczonym terminie zawierająca w sobie spłatę kapitału wraz z ustalonymi odsetkami.
RATY MALEJĄCERaty spłaty kredytu, zmniejszające się wraz z okresem spłaty kredytu.
RATY RÓWNERaty spłaty kredytu, ponoszone w takiej samej wysokości przez cały okres trwania umowy kredytowej.
RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIAWyrażony procentowo koszt kredytu obejmujący odsetki oraz wszystkie opłaty i prowizje ponoszone przez kredytobiorcę w związku z zaciągnięciem kredytu.
SALDOSuma pieniędzy na rachunku bankowym, karcie kredytowej etc.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWAKwota pieniędzy płacona za objęcie ochroną ubezpieczeniową.
SUMA UBEZPIECZENIAMaksymalna suma pieniędzy, określona w polisie, którą towarzystwo wypłaci w razie zajścia szkody.
TERMIN SPŁATYUmownie określony termin, w którym musi nastąpić spłata raty kredytu, przy czym często za termin spłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie faktyczną datę płatności np. na poczcie.
TRANSZA KREDYTUCzęść przyznanej kwoty kredytu, która jest do dyspozycji kredytobiorcy w terminie i wysokości zgodnej z dyspozycją kredytobiorcy. Kredyt może być wypłacany w jednej lub w kilku transzach. Ilość transz zależy od rodzaju inwestycji. Kredyty z przeznaczeniem na budowę zawsze są wypłacane w kilku transzach zgodnie z postępem prac i wcześniej przedstawionym przez klienta harmonogramem, a na przykład kredyt na zakup gotowej nieruchomości jest wypłacany w jednej transzy.
UBEZPIECZENIEUmowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w razie zajścia określonego zdarzenia, a Ty do zapłaty składki.
UBEZPIECZENIE KREDYTUWymagane przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu w formie ubezpieczenia.
WAKACJE KERDYTOWEW niektórych bankach można skorzystać z przerwy w spłacie kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
WCZEŚNIEJSZA SPŁATASpłata części lub całości zobowiązania dokonana przed terminem wynikającym z umowy.
WEKSELDokument sporządzany na piśmie według określonego wzoru, zobowiązujący dłużnika do wypłaty określonej sumy pieniędzy określonej osobie.
WINDYKACJADziałania podejmowane przez bank w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca swojego długu.
WKŁAD WŁASNYSą to oszczędności/ środki finansowe klienta (np. zgromadzone na lokatach, w akcjach, na rachunku w banku itp.), którymi klient chciałby w części sfinansować inwestycje. Innymi słowy jest to różnica pomiędzy całymi kosztami inwestycji, a kwotą zaciąganego kredytu.
WNIOSEK O KREDYTFormularz bankowy, który wypełnia osoba wnioskująca o kredyt. We wniosku podaje się informacje, które umożliwiają bankowi podjęcie decyzji kredytowej.
WYCENA NIERUCHOMOŚCIOszacowanie wartości rynkowej nieruchomości, w celu ustalenia wysokości zabezpieczenia kredytu. Wycena nieruchomości może być przeprowadzona przez pracownika banku lub przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Bank określa jaki rodzaj wyceny potrzebny jest w konkretnej sytuacji.
WYCIĄGDokument przesyłany klientowi przez bank z reguły co miesiąc, wyszczególniający transakcje przeprowadzane na rachunku.
ZABEZPIECZENIE KREDYTUMajątek kredytobiorcy, wymieniony w umowie kredytu, który bank może zająć w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca swojego długu. Najczęściej wymagane przez banki zabezpieczenia spłaty kredytu to:
– przewłaszczenie,
– poręczenie,
– zastaw rejestrowy,
– cesja praw z tytułu umowy ubezpieczeniowej,
– hipoteka,
– weksel in blanco.
ZASTAWZabezpieczenie kredytu, najczęściej w formie wpisu w dowodzie rejestracyjnym zakupionego na kredyt samochodu.
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWAZdolność klienta do spłaty miesięcznych rat kredytu w terminach i wysokościach wynikających z warunków umowy kredytowej. Weryfikacja zdolności kredytowej zależy między innymi od:
osiąganych przez Kredytobiorcę dochodów i posiadanego majątku własnego,
posiadanych zobowiązań,
formy zatrudnienia (umowa o pracę na czas określony/ nieokreślony; działalność gospodarcza itp.),
ilości osób w rodzinie.
blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: