Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Budżet Domowy ze współpracą z Grow & Go udostępnia Wam przewodnik, który wyjaśnia podstawy inwestowania w fundusze inwestycyjne - jak działają, jakie czynniki należy rozważyć przed inwestowaniem i jak unikać typowych problemów.

W ciągu ostatnich lat coraz bardziej popularnym instrumentem finansowym do oszczędzania i pomnażania swoich pieniędzy, są fundusze inwestycyjne. Mogą oferować korzyści z dywersyfikacji portfela i profesjonalnego zarządzania. Ale, jak w przypadku innych decyzji inwestycyjnych, inwestowanie w fundusze jest ryzykowne. Warto zrozumieć zarówno zalety i wady inwestowania, jak i wybrać produkty, które pasują do Twoich celów i tolerancji na ryzyko. Pamiętaj:

 • Fundusze inwestycyjne nie gwarantują zysku nawet, jeśli kupisz przez bank i fundusz nosi nazwę banku.
 • Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więc nie powinieneś być zaślepionym wysokimi zyskami z lat poprzednich.
 • Wszystkie fundusze zawierają koszty, które obniżają zwrot z inwestycji. Rozejrzyj się i porównaj wiele funduszy, zanim zainwestujesz swoje pierwsze pieniądze w fundusze inwestycyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz to osoba prawna, która zbiera od małych inwestorów kapitał i inwestuje pieniądze w akcje, obligacje, krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego lub w ich kombinacje i najróżniejsze instrumenty inwestycyjne. Po co nam dywersyfikacja? Każdej inwestycji towarzyszy ryzyko. Dywersyfikacja polega na takim doborze inwestycji, który pozwoli na minimalizację ryzyka. Bardzo ważne jest również to byś pamiętał o tym, że dywersyfikacja wraz ze zmniejszeniem ryzyka zmniejsza również potencjalny zysk możliwy do osiągnięcia.

Dywersyfikacja:

 • Zmniejsza ryzyko inwestycji przez jego rozproszenie
 • Pozwala uzyskać efekt synergiczny działania, który polega na osiąganiu dobrego efektu wynikającego z połączenia różnych inwestycji
 • Pozwala na uniknięcie negatywnych skutków spadków na giełdzie
 • Stwarza szanse na długofalowy wzrost z inwestycji i bezpieczeństwo

Istnieją dwa podstawowe typy funduszy inwestycyjnych. "Otwarte" fundusze są najbardziej popularnym typem funduszy inwestycyjnych. Generalnie fundusze otwarte to te, do których jest łatwiejszy dostęp i możemy w każdej chwili do nich wejść, a także z nich wyjść. Fundusze zamknięte są ograniczone dla niektórych z nas. Maja także określony dzień wejścia i możemy z nich wyjść tylko po pewnym okresie określonym przez dany fundusz. Warto również pamiętać, że fundusze otwarte emitują jednostki uczestnictwa (jednostki nie są papierem wartościowym i dlatego nie są notowane na giełdzie), a fundusze zamknięte emitują certyfikaty uczestnictwa (są one z kolei papierami wartościowymi i są emitowane na giełdzie papierów wartościowych). To pozwala upłynnić certyfikaty inwestycje bezpośrednio na Giełdzie Papierów Wartościowych. Większość funduszy inwestycyjnych należy do jednej z trzech głównych kategorii - fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji i fundusze akcji. Każdy rodzaj ma różne cechy, ryzyko i korzyści. Generalnie, im wyższy potencjalny zwrot, tym większe ryzyko poniesienia straty.

Fundusz rynku pieniężnego Fundusze inwestują w krótkoterminowe (o terminie wykupu do 12 miesięcy) dłużne instrumenty finansowe. Papiery te są bardzo płynne i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. To najbezpieczniejszy wariant inwestycyjny w porównaniu z innymi funduszami. Fundusze rynku pieniężnego inwestują zgromadzony kapitał przede wszystkim w bony skarbowe (emitowane przez rządy), bony komercyjne (emitowane przez firmy) i certyfikaty depozytowe (wystawiane przez banki).

Fundusz obligacji Fundusze obligacji są zwykle bardziej ryzykowne niż fundusze rynku pieniężnego, głównie dlatego, że realizują strategię mającą na celu wyższe zyski. Inwestują one w obligacje o terminach zapadalności powyżej 12 miesięcy. Ponieważ istnieje wiele różnych rodzajów obligacji, obligacje mogą się bardzo różnić w ich ryzyku i korzyści. Niektóre zagrożenia związanymi z funduszami obligacji to: ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej.

Fundusz akcji Fundusze akcji są uważane za najbardziej ryzykowne w porównaniu do innych rodzajów funduszy, ale również dostarczają największych zysków. Wskazane jest, że jeśli inwestor chce inwestować w fundusze akcji powinien inwestować długoterminowo tj. na 3 lata lub więcej. Długi horyzont inwestycyjny nie zwalnia Cię jednak z obowiązku kontrolowania inwestycji i opiekowania się Twoimi pieniędzmi przez cały okres trwania inwestycji.

Fundusze hybrydowe Jak sama nazwa wskazuje, hybryda to portfel obejmujący mieszankę akcji i bezpiecznych instrumentów finansowych. Ten rodzaj funduszy jest odpowiedni dla inwestorów z ograniczoną ilością finansów, którzy chcą posiadać zdywersyfikowany portfel w jednym funduszu. Wśród nich wyróżniamy: fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu.

Fundusz hedgingowy To fundusz inwestycyjny, który jest zazwyczaj otwarty dla ograniczonej liczby inwestorów, którzy płacą za wyniki funduszu zarządzającego inwestycją. Każdy fundusz ma własną strategię inwestycyjną, która określa rodzaj inwestycji, zobowiązania i strategie. Fundusze hedgingowe często dążą do zabezpieczenia niektórych zagrożeń związanych z ich inwestycjami za pomocą różnych metod, w szczególności krótką sprzedażą oraz instrumentami pochodnymi.

Wady i zalety funduszy

Każda inwestycja ma zalety i wady. Ale ważne jest, by pamiętać, że cechy, istotne dla jednego inwestora nie muszą być ważne dla Ciebie. Czy dana cecha funduszy jest korzystna będzie zależeć od okoliczności. Dla niektórych inwestorów, fundusze inwestycyjne stanowią atrakcyjną alternatywę inwestycji, ponieważ zwykle oferują następujące cechy:

 • Profesjonalne zarządzanie - spotkania z klientem, badania, np. z mediów finansowych i spotkania przewidziane przez analityków inwestycyjnych, w celu utrzymania pełnego zrozumienia rynków inwestycyjnych
 • Dywersyfikacja - Różnicowanie jest inwestowaniem, które można zgrabnie podsumować jako "Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka". Można za sprawą tej strategii obniżyć ryzyko jak i potencjalne zyski możliwe do osiągnięcia.
 • Przystępność - Niektóre fundusze są dostępne dla inwestorów, którzy nie mają dużo pieniędzy do zainwestowania.
 • Płynność - W każdej chwili masz możliwość sprzedać bądź kupić dowolne akcje. W praktyce czas sprzedaży funduszy wynosi 2-3 dni.

Ale fundusze mają cechy, które dla niektórych inwestorów są z pewnością dużymi wadami, takie jak:

 • Ujemne koszty - Inwestorzy muszą płacić za sprzedaż, opłaty roczne i inne wydatki niezależnie od tego, w jaki sposób zarządza się funduszem.
 • Brak kontroli - Inwestorzy zazwyczaj nie mogą ustalić dokładnego portfela funduszu w danym czasie, nie mogą bezpośrednio wpływać na to, które papiery wartościowe zarządzający funduszem kupuje i sprzedaje.
 • Niepewność ceny - Fundusz, w którym cena zakupu lub sprzedaży zależy od wartości aktywów netto, które fundusz może obliczyć dopiero po wielu godzinach od złożenia zlecenia kupna/sprzedaży.

Jak zarabiają fundusze?

Fundusze inwestycyjne mogą zarabiać na trzy sposoby:

 • Odsetki i dywidendy: Fundusz wypłaca prawie wszystkie dochody, które otrzymuje w ciągu roku na finansowanie właścicieli w formie dystrybucji.
 • Zyski kapitałowe: Jeżeli inwestycja jest sprzedawana z pewnym zysku, inwestorzy dostają część (lub części) wypracowanego zysku netto.
 • Wzrost udziału wartości: jeśli jest wzrost wartości akcji, inwestorzy zarabiają sprzedając swoje jednostki uczestnictwa.

Po zapoznaniu się jak zarabiają fundusze, istnieją dwie rzeczy, o których musisz pamiętać. Zarobki mogą być pobierane i konsumowane przez Ciebie lub mogą być one automatycznie reinwestowane by kupić więcej jednostek uczestnictwa. Ważne jest, abyś pamiętał, że zyski kapitałowe zależą od rodzaju funduszu.

Ile to będzie kosztowało?

Przed zakupem jednostek uczestnictwa w funduszu, ważne jest, aby wiedzieć dokładnie ile to będzie kosztować. Wszystkie opłaty są wymienione w Prospekcie. To jest tylko jeden z powodów, by przeczytać ten dokument bardzo uważnie. Jeśli nadal nie znasz opłat związanych z funduszem inwestycyjnym, nie panikuj. Telefonicznie lub osobiście odwiedź przedstawiciela funduszu i poproś go aby wyjaśnił strukturę opłat. Nie spiesz się, idź do domu, dobrze to przemyśl. Należy to zrobić w każdym przypadku.

Opłaty za zarządzanie Wszystkie fundusze pobierają opłaty za zarządzanie. Nie ma znaczenia, czy kupujesz od banku, firmy czy maklera, wszędzie trzeba będzie zapłacić opłatę za zarządzanie. Opłaty te są zwykle podawane jako procent aktywów funduszu. Pokrywają one koszty administracyjne, wynagrodzenia i premie zarządzających funduszami. Fundusze pobierają opłaty za zarządzanie od 0,5% w przypadku niektórych funduszy rynku pieniężnego, do prawie 4-5% w przypadku niektórych funduszy akcyjnych. Pamiętaj, nie dostaniesz rozliczenia osobiście. Taka opłata jest już wliczona w cenę jednostki uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym. Dlatego też wielu posiadaczy jednostek funduszy jest zupełnie nieświadomych tej opłaty.

Prowizja przedstawiciela Opłata ta jest wypłacana tak długo, jak długo posiadasz jednostki uczestnictwa w funduszu. Opłaty te zazwyczaj wynoszą od 0,25% do 1% i są wypłacane z funduszu. Istnieją dwa punkty, które należy rozważyć. Po pierwsze, opłata od usługi. Oznacza to, że sprzedawca powinien umożliwić korzystanie z bieżących usług, takich jak odpowiedzi na pytania dotyczące konta, informacje podatkowe, wydajność funduszu, oraz innych kwestii związanych z funduszem. Jak wskazano jednak, nikt nie sprawdza, czy w rzeczywistości usługi zostały przewidziane. Po drugie, poprzez praktykę stopniowanych opłat - prowizje, które mogą, na przykład na początek wynosić 0,25%, mogą kończyć się na 1%. Czy przedstawiciel handlowy poleca dany Fundusz, ponieważ jest to najlepszy fundusz dla Ciebie czy dlatego, że otrzymuje wysoką prowizję?

Opłata za kupno i sprzedaż jednostek Opłatą tą obciążona jest kwota zapłacona przez Klienta w momencie zakupu jednostek. Ta prowizja od sprzedaży może być wysoka, i wynosić nawet 9%, chociaż większość firm pobiera maksymalnie 5% lub 6%. Jest to opłata do uzgodnienia z przedstawicielem funduszu. Kiedy widzisz słowa "maksymalna" lub "do" obok opłat, to oznacza, że można się targować. Ta opłata jest odliczana od kwoty, którą trzeba zainwestować. Zapłacisz prowizję, gdy chcesz kupić lub sprzedać, swoje jednostki uczestnictwa w funduszu. Opłata ta jest zwykle stopniowa. Typowy zakres zaczyna się od 5% lub 6% w przypadku umorzenia w ciągu pierwszych dwóch lat, a spadnie do 0% po siedmiu do dziesięciu lat.

Opłaty za wcześniejszy wykup Niektóre fundusze pobierają opłatę za wcześniejszy wykup, jeśli odsprzedasz swoje jednostki w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty pierwszego zakupu. Opłata ta może wahać się od opłaty ryczałtowej do 2% wartości początkowej Twojej inwestycji.

Opłaty dystrybucyjne Opłaty dystrybucyjne są wypłacane corocznie z konta dla sprzedawcy, albo przez odliczenie od dystrybucji lub przez umorzenie niektórych jednostek. Opłaty dystrybucyjne (zwykle pomiędzy 0,25% i 0,5% oblicza się z wartości aktywów netto. Opłaty te zazwyczaj rosną wraz z wzrostem wartości inwestycji przez określony okres (zwykle od siedmiu do dziewięciu lat).

Inne koszty Większość banków i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, pozwala na transfer z jednego funduszu do drugiego w ramach jednego TFI - na przykład z funduszy obligacji XYZ do funduszu kapitałowego XYZ – bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Jeśli zmieniasz fundusz, bo ma słabe wyniki, to dodatkowy koszt nie będzie problemem. Należy również pamiętać, że przejście - sprzedaż jednostek jednego funduszu i zakup jednostek w innym – ma konsekwencje podatkowe w postaci zapłacenia podatku Belki (wyjątkiem jest sprzedaż i kupno funduszy znajdujących się pod jednym ochronnym parasolem- fundusze parasolowe). Niektóre firmy pobierają opłatę za otwarcie lub zamknięcie rachunku. W przypadku zakupu funduszy z niezależnego źródła, jako pośrednik, możesz być obciążony opłatą manipulacyjną.

Jeśli jest coś o opłatach, co nie w pełni rozumiesz, zadzwoń lub odwiedź firmę. To również daje dobrą okazję, by dowiedzieć się o usługach i nastawieniu firmy do klientów. Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi lub z poziomu usług, warto rozważyć zakup fundusze innej firmy.

Częste błędy

Inwestując, wielu nowicjuszy wpada w pułapki i traci pieniądze. Oto kilka rad, jak uniknąć błędów inwestycyjnych. Inwestowanie to nie najtrudniejsza rzecz na świecie, ale zajmuje dużo czasu na naukę.

 • Pierwszym błędem jest fakt, że wielu inwestorów płaci dużo za zarządzanie. Drogie nie zawsze jest najlepsze, tak jak tańsze nie zawsze jest złe.
 • Innym błędem jest wydawać ostatni grosz, aby zainwestować w akcje, obligacje lub fundusz inwestycyjny. Inwestowanie musi opierać się na oszczędzaniu. Zainwestuj, jeśli nie zostawisz siebie na lodzie. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na inwestowanie, może musisz poczekać.
 • Częstym błędem jest brak wiedzy na temat inwestowania. Inwestowanie w produkty zalecane przez przyjaciół i rodziny nie zawsze mogą być (i najczęściej nie są) dobre dla Ciebie.
 • Ile razy serce góruje nad rozumem? Dokonywanie mądrych wyborów jest trudne, pamiętaj aby dokładnie przemyśleć swoją decyzję.

Istnieje wiele pułapek inwestycyjnych: brak wiedzy, wysokie opłaty, pochopne decyzje i złe planowanie. Jeśli można uniknąć przynajmniej te wymienione powyżej, masz szansę uniknąć straty wielu tysięcy złotych, które często początkujący płacą za naukę na swoich błędach.

Jeśli jesteś nowicjuszem w dziedzinie inwestycji unikaj podejmowania impulsywnych decyzji. Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie inwestycji wymaga jedynie odpowiedniej analizy rynku, co zmniejsza ryzyko poniesienia strat. A dobra inwestycja pomoże Ci uzyskać zabezpieczoną finansowo przyszłość.

Przykład

Najprostszą drogą jest po prostu samemu zabrać się za inwestowanie. Nie warto na początek pakować się w spotkania z doradcami finansowymi i zobowiązywać się na wpłacanie regularnie przez 10, 20 czy 30 lat określonej kwoty do programu inwestycyjnego. Przecież na dzień dzisiejszy nawet nie wiesz czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne przypadnie Ci do gustu i czy tego typu inwestycje są najlepszą drogą dla Ciebie. Nie łudź się, że doradca pomoże Ci w inwestowaniu. Nawet w takim programie musisz sam podejmować decyzje inwestycyjne. Te programy nie działają na zasadzie: wrzucam pieniądze do programu i liczę milionowe zyski. To Ty sam musisz kontrolować swoje inwestycje, by osiągnąć zysk. Nie ma się co oszukiwać, większość tego typu doradców finansowych to tylko sprzedawcy, którzy inkasują swoją prowizję za sprzedaż i już nigdy więcej nie kontaktują się ze swoimi klientami.

Najlepszą drogą na rozpoczęcie inwestowania jest, więc otworzenie rachunku bankowego w mBanku. Druga polecaną przeze mnie możliwością jest skorzystanie z platformy bestfunds.pl To wszystko jest bardzo proste. Wszelkie procedury wyjaśnione są na stronach internetowych. Podałem te dwa przykłady miejsc, gdzie najlepiej rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne z dwóch powodów. Po pierwsze nabywasz i sprzedasz fundusze inwestycyjne bez opłat. Po drugie masz spory wybór funduszy inwestycyjnych. W większości banków ten wybór jest ograniczony do jednego czy góra dwóch Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. To moim zdaniem zbyt mało by można było swobodnie podejmować decyzje inwestycyjne niewymuszone ograniczeniami związanymi z liczbą dostępnych funduszy inwestycyjnych w danym banku. Jeżeli jednak tak mały wybór jest dla Ciebie satysfakcjonujący to nic nie stoi na przeszkodzie by korzystać z innych miejsc i tam inwestować w fundusze inwestycyjne.

Pierwszym miejscem, w które powinieneś się udać są oczywiście notowania funduszy inwestycyjnych. Powinieneś przefiltrować dane w najróżniejszy sposób. Zobacz jak kształtowały się wyniki poszczególnych funduszy w ciągu ostatniego miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku czy kilku ostatnich lat. Zobacz również ile kosztuje jedna jednostka uczestnictwa w takim funduszu, jak dużym kapitałem obraca dany fundusz inwestycyjny czy też, jakie ma opłaty za zarządzanie.

Obserwuj jak te dane kształtują się dla samych funduszy akcyjnych czy obligacyjnych. Porównuj te informacje również między funduszami różnych rodzajów. Zapoznaj się z większym zakresem informacji na temat interesujących Cię funduszy. Poznaj zarządzających tymi funduszami. Masz możliwość przeanalizować wykres wartości jednostki uczestnictwa w danych, wybranych przez Ciebie przedziałach czasowych. Masz również okazję na zapoznania się ze strategią danego funduszu oraz z prospektem, który pokaże Ci już szczegółowe informacje na temat tego funduszu inwestycyjnego i jego polityki inwestycyjnej. Porównaj różne fundusze by zobaczyć, który z nich sprawuje się lepiej i osiąga lepsze wyniki inwestycyjne w danym okresie, w ściśle określonych warunkach.

Przeanalizowanie funduszy inwestycyjnych pozwoli Ci na podjęcie decyzji w jaki fundusz najlepiej zainwestować kapitał w danym momencie. Oczywiście wszystko zależy od Twojej strategii inwestycyjnej i Twojego stylu inwestowania. Musisz oczywiście zdecydować czy będziesz bardziej skoncentrowanym czy bardziej zdywersyfikowanym inwestorem.

Ważną kwestią jest także to, że fundusze mają określoną minimalną pierwszą wpłatę i minimalną wartość kolejnych wpłat. Musisz to także wziąć pod uwagę wybierając fundusze inwestycyjne, w które chcesz zainwestować. Przez dwie wcześniej wymienione platformy masz dostęp do naprawdę wielu różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Niektóre z nich są łatwo dostępne, a niektóre z nich wymagają pierwszej wpłaty liczonej w kilkudziesięciu tysiącach złotych. Możesz inwestować w fundusze akcyjne, obligacyjne, zagraniczne, rynku pieniężnego czy najróżniejsze hybrydowe fundusze inwestycyjne.

Wszystkie zlecenia składa się poprzez rachunek internetowy po zalogowaniu się do własnego konta. Wszystkie procedury są omówione na stronie internetowej, więc nie powinieneś mieć większych problemów z zakupem i sprzedażą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Musisz pamiętać również o tym, że czas na zrealizowanie zlecenia wynosi najczęściej 2-3 dni.

Wartość jednostki uczestnictwa jest codziennie uaktualniana w zależności od wyników inwestycyjnych, które wygeneruje dany fundusz. Nie bój się, że niektóre jednostki uczestnictwa są drogie. Tutaj sytuacja jest nieco inna niż w przypadku inwestowania bezpośrednio w akcje. Możesz spokojnie kupić część jednostki uczestnictwa (np. 1/9). Dzięki temu inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest dostępne także dla tych, którzy nie dysponują dużym kapitałem na start.

Jeśli jesteś nowicjuszem w dziedzinie inwestycji, unikaj podejmowania impulsywnych decyzji. Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie inwestycji wymaga odpowiedniej analizy rynku, co zmniejsza ryzyko straty. Nie przyglądaj się wiecznie swoim stratom. Reaguj na zmieniającą się sytuację na rynku i na pojawiające się straty. Musisz trzymać rękę na pulsie i aktywnie zarządzać Twoimi inwestycjami, a to pomoże Ci osiągnąć finansowy sukces.

Kurs jest także dostępny w postaci PDF „Inwestujmy mądrze”

Autorzy:

 • Robert Kajzer, Specjalista od inwestowania w Fundusze Inwestycyjne(www.growandgo.pl/kursy, www.poradnikinwestycyjny.wordpress.com)
 • Budżet Domowy (www.budzetdomowy.pl)

A teraz bonus – mamy dla Ciebie wspólnie z Robertem kurs wideo: „Złote zasady inwestowania w fundusze inwestycyjne” Więcej na stronie: Kurs wideo

blog comments powered by Disqus

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: